سیرمان در لغت
به معنای حریر منقش
است..
تصویر از حوض نقش
نام طرح : حوض نقش
کد طرح: 9008
ابعاد به گره: 224×339
ابعاد به سانتی متر: 112×170
تعداد نخ کرک: 10
رجشمار: 20
مقاط: 6
قیمت: 1,980,000ریال
موجودی: -1
تعداد:
All Right Reserved
Copyright 2015 ziacommerce