سیرمان در لغت
به معنای حریر منقش
است..
تصویر از ياد بود 5
نام طرح : ياد بود 5
کد طرح: 2494
ابعاد به گره: 170×121
ابعاد به سانتی متر: 26×18
تعداد نخ کرک: 23
تعداد نخ ابریشم: 5
رجشمار: 46
مقاط: 1
قیمت: 650,000ریال
تحویل قطعی : 1397/5/27
نوع نقشه
تعداد:
All Right Reserved
Copyright 2015 ziacommerce