سیرمان در لغت
به معنای حریر منقش
است..

 

تعرفه خدمات

ردیف نوع سفارش ابعاد مبلغ (تومان)
1 نخ و نقشه تابلو فرش رنگی 70*100 2,300,000
2 نخ و نقشه تابلو فرش رنگی 80*60 1,800,000
3 نخ و نقشه تابلو فرش رنگی 70*50 1,400,000
4 نخ و نقشه تابلو فرش طیفی 70*100 1.800,000
5 نخ و نقشه تابلو فرش طیفی 80*60 1.300,000
6 نخ و نقشه تابلو فرش طیفی 70*50 1.000,000
7 نخ و نقشه دارچوبک رنگی 26*18 800,000
8 نخ و نقشه دارچوبک طیفی 26*18 600,000
9 تابلو فرش طيفي 46 رج چله پنبه 1مترمربع 5,000,000
10 تابلو فرش رنگی 46 رج چله پنبه 1مترمربع 7,000,000
11 تابلو فرش طيفي 50 رج چله ابریشم 1مترمربع 7,000,000
12 تابلو فرش رنگي 50 رج چله ابریشم 1مترمربع 9,000,000
 
All Right Reserved
Copyright 2015 ziacommerce